ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Strona Główna    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

Strona Główna

 

 

 

          Witamy na oficjalnej stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie. Już od ponad 20 lat zajmujemy się problemami emerytów i rencistów policyjnych województwa małopolskiego. Jest to praca odpowiedzialna, czasochłonna, żmudna, a także często niedoceniana przez ogół emerytów i rencistów policyjnych, gdyż mało kto zna jej efekty. Przyczyną tego zjawiska był brak większej możliwości propagowania tej „roboty”, ale teraz to się zmienia. Dzięki technice XXI wieku mamy możliwość szerokiego zaprezentowania naszych działań.  Niniejsza strona stworzona została w celu powszechnego udostępniania wszelkich informacji w postaci elektronicznej, a uruchamiając ją chcemy przybliżyć problematykę emerytów i rencistów policyjnych nie tylko samym zainteresowanym, ale także szerokiemu spektrum odbiorców społecznych, jak również czynnym funkcjonariuszom Policji, którzy w przyszłości także będą emerytami. Znajdziecie państwo tutaj informacje o wielu działaniach podejmowanych przez Zarządy Kół w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego i nie tylko.

 

 

 

 

Wzór

Wniosku o udostępnienie dokumentacji z zasobu archiwalnego

KWP w Krakowie

znajduje się w zakładce Aktualności

 

 

 

 

W dniu 15 maja 2018 roku,

w Muzeum Lotnictwa Polskiego przy ul. Jana Pawła II w Krakowie,

odbył się VIII Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 

w Krakowie 

 

Więcej w zakładce Aktualności

 

 

 

 

W dniu 20 października 2017 roku, w Hotelu „Europejskim” w Krakowie

odbyło się spotkanie w ramach

Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP

zorganizowane przez

Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie

oraz

Małopolski Komitet Protestacyjny FSSM RP.

Zgromadziło ponad 500 osób.

Więcej w zakładce Aktualności

 

 

         Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych jest posiadającym osobowość prawną dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem byłych funkcjonariuszy i żołnierzy polskiego resortu spraw wewnętrznych, posiadających ustanowione prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin / Dz. U. Nr 8 z 2004 roku, poz. 67 z późn. zm. / albo ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin /Dz. U. Nr 8 z 2004 roku, poz. 66 z późn. zm. / a także innych osób fizycznych i prawnych, o których mowa w § 17 Statutu. Jest organizacją działającą w ramach porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającą członków niezależnie od ich poglądów politycznych, ideowych, jak i światopoglądowych, jest organizacją neutralną światopoglądowo.

!!!!!!!!

      

 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

posiada status organizacji pożytku publicznego i zostało zrejestrowane w Sądzie pod numerem

KRS 0000043188

środki gromadzone są na rachunku bankowym nr

15 1500 1126 1211 2010 1441 000

INSTRUKCJA /krok po kroku/           

PRZENIESIENIE DANYCH z PIT-40A(18) na PIT-37(22)

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu  za rok 2016

w celu zadeklarowania odpisu 1% z podatku za 2016 r. na rzecz SEiRP jako organizacji pożytku publicznego 

 

W pozycji 1,  PIT 37 skreślamy NIP wpisujemy własny nr PESEL z poz. 21 PIT 40A

pozycja  6    (indywidualnie) postawić krzyżyk

pozycja  9     Urząd skarbowy taki jak w pozycji 5  PIT 40A

pozycja 10    krzyżyk pkt 1 ( złożenie zeznania)

Blok B.1.

Od pozycji 11 do 23 wpisać własne dane

Blok C.1.

W pozycji 44 i 64 -  PIT 37 wpisujemy kwotę z pozycji 38 – PIT40A

W pozycji 45 i 66-  PIT 37 wpisujemy kwotę z pozycji 38 – PIT40A (ta sama kwota)

W pozycji 46 i 67 -  PIT 37 wpisujemy kwotę z pozycji 50 (Blok F) – PIT40A

Blok D

W pozycji 103 -  PIT 37 wpisujemy kwotę z pozycji 38 – PIT40A

W pozycji 111 -  PIT 37 wpisujemy kwotę z pozycji 38 – PIT40A

Blok E

W pozycji 112 -  PIT 37 wpisujemy kwotę z pozycji 46 (Blok F) – PIT40A

W pozycji 113 -  PIT 37 wpisujemy kwotę podatku obliczoną w następujący sposób

kwota z poz. 112 – PIT37 x 18% - 556,02

W pozycji 115 -  PIT 37 wpisujemy kwotę z pozycji 113 -  PIT37

Blok F

W pozycji 116 -  PIT 37 wpisujemy kwotę z pozycji 43 (Blok E) – PIT40A

W pozycji 122 -  PIT 37 wpisujemy różnicę (od kwoty z poz.115 odjąć kwotę z poz.116)

Blok G

W pozycji 126 -  PIT 37 wpisujemy kwotę z pozycji 50 (Blok F) – PIT40A

W pozycjach 128 i 129 (po przeniesieniu wszystkich kwot) powinna być wpisana kwota 0

Blok J

W pozycji 137  PIT 37 wpisać NR KRS 0000043188

W pozycji 138 -  PIT 37 wpisujemy 1% ( 1/100) kwoty z pozycji 50 (Blok F) – PIT40A  zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół np. przy kwocie 2165 wpisujemy 21,60

W poz. 139 proponujemy wpisać SEiRP  i nazwę koła, woj. małopolskie

W pozycji 149 – PIT 37 należy złożyć podpis

  

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Przyjaciele przekazując 1% swojego podatku dochodowego  za 2016 rok, aktywnie wspieracie nasze działania na rzecz pomocy charytatywnej, szkolenie i szeroko pojętą integrację. Przyczyniacie się do rozwoju  naszego stowarzyszenie. Serdecznie dziękujemy.

 

Przy Zarządzie Wojewódzkim Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie działa Zespół OPP  w składzie

 • Jan Fabiański tel. 513-504-544, e-mail: jfabiano@interia.pl
 •  
 • Andrzej Jurga tel. 502-698-773

który opiniuje wnioski od osób indywidualnych i Zarządów Kół, sprawdza od strony formalnej, a następnie przedkłada Prezesowi ZW SEiRP do zatwierdzenia. Wniosek następnie zostaje wysłany do Komisji OPP przy Zarządzie Głównym SEiRP w Warszawie, która w okresie 3 miesięcy rozpatruje go, opiniując pozytywnie lub negatywnie, bądz zwraca do uzupełnienia o wskazane dokumenty, a następnie przedkłada do zatwierdzenia przez Prezydium ZG SEiRP.

Podstawy i kryteria złożenia wniosku:

1. Osoby indywidualne, gdy:

 • całkowicie lub częściowo utracą mienia własne ( wspólnie z żoną, dziećmi, rodzicami) w wyniku katastrofy lub klęski żywiołowej, np. trąby powietrznej, powodzi, silnych opadów atmosferycznych, pożaru, trzęsienia ziemi, tąpnięć górniczych, osuwisk, itp.
 • osoby będace w trudnej sytuacji życiowej

2. Wnioski od Zarządów Kół (grupowa pomoc)

 • promocja i ochrona zdrowia,
 • upowszechnianie kultury i sztuki,
 • upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz innych form rekreacji
 • działania na rzecz edukacji i oświaty,
 • działalność nza rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Nie jest brany pod uwagę dochód, natomiast najwazniejszym jest dołączenie do wniosku oryginalnej faktury o poniesionych kosztach i jej opis.

W okresie 2010 - 2015 roku na konto OPP SEiRP z województwa małopolskiego wpłynęło 32.744 złote. Udzielono pomocy: 

 • wnioski indywidualne na kwotę 19.000 złotych,
 • Kołom terenowym na kwotę 3.000 złotych.

 

 

 

Apelujemy o jak największy udział w odpisie 1% na rzecz 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

 

 

W dniu 21 lipca 2015 roku, na placu przed Obeliskiem

w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie,

odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru

Zarządowi Wojewódzkiemu

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

... więcej w zakładce Aktualności

 

          

Celem Stowarzyszenia jest:

 • zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy warunków socjalno-bytowych oraz organizowania ich uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju,
 • organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego środowiska emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych,
 • aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej, a także pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych w środowisku byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin,
 • ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej,
 • reprezentowanie interesów emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych wobec organów władzy i administracji państwowej, w tym także wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i kierownictwa podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji,

Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:

 • udziela pomocy emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin w sprawach socjalno-bytowych poprzez swoje organy statutowe lub powołane w tym celu komisje socjalno-bytowe i inne zespoły,
 • na życzenie rodziny zmarłego członka Stowarzyszenia udziela pomocy w organizacji pogrzebu,
 • organizuje wycieczki krajoznawcze oraz inne formy zbiorowego wypoczynku i rekreacji dla swoich członków i ich rodzin,
 • podejmuje współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz właściwymi organami resortu spraw wewnętrznych, jak również ze związkami zawodowymi policjantów, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, w sprawach istotnych dla środowiska emerytów i rencistów, w szczególności w zakresie wypracowania satysfakcjonujących i możliwych do przyjęcia prawnych rozwiązań systemu emerytalno-rentowego dla byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych,
 • współdziała z innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, pozaresortowymi organizacjami emerytów i rencistów oraz ich zrzeszeniami, a w miarę potrzeby także z odpowiednimi władzami państwowymi, kompetentnymi organami administracji państwowej i samorządowej,
 • w zależności od potrzeb współpracuje z zagranicznymi i między-narodowymi wyspecjalizowanymi organizacjami zajmującymi się sprawami ochrony i obrony praw człowieka,
 • otacza opieką mogiły oraz miejsca pamięci poległych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych, a gdy zachodzi taka konieczność udziela pomocy wdowom (wdowcom) i sierotom po tych poległych, jak i najbliższym po zmarłych członkach Stowarzyszenia,
 • odbywa okresowe zebrania członków jednostek podstawowych oraz władz Stowarzyszenia, w celu omówienia zasad organizacji i sposobów realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia,
 • koordynuje i wspomaga działalność swoich jednostek organizacyjnych oraz podejmuje interwencje i inne czynności mające na celu usunięcie utrudnień w realizacji zadań statutowych. *

 

* fragmenty wybrane ze Statutu Stowarzyszenia


Projekt i wykonanie: InforpolNET